Personal SiteAğ Haberleri Aktarma Protokolü:NNTP
Aktarılan sinyalleri bozmak için kullanılan sinyallere verilen isim:NOUSE
Alfabetik ve nümerik karakterlerden oluşmuş kelime:ALPHANUMERİC
Anahat:TRUNK
Analog ses işaretlerini sayısal işaretlere ya da tersi işlemi aynı şekilde hazırlayan devreler:AD-DA
Analog sinyalleri karşılığı olan dijital sinyallere dönüştüren bir cihaz:ADC
Analog sinyalleri, dijital sinyallere dönüştüren cihaz:ADC
Anten:AERİAL
Apple bilgisayar ürünleri ve diğer bilgisayarlar arasında iletişimi sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir iletişim protokolü:APPLETALK
Aşırı yüklenme:OVERLOAD
Audio sinyallerini taşıyan video teybin bir bölümü:AUDİO TRACK
Aynı bilgiler üzerinde çalışan bir grup insan içn tasarlanan programlar:GROUPWARE
Aynı fonksiyona sahip fakat farklı yapıdaki ağlar arasında verileri aktaran programlara denir:GATEWAY
Başlangıçta Xerox tarafından geliştirilen, daha sonra Digital, Intel ve Xerox (DIX) tarafından düzenlenen 10Mb/s iletişim ağı standardı:ETHERNET
Belirli bir süre ücretsiz kullanılan, ancak yazılımın deneme süresi bitince yazılımın sahibine ücret ödenmesini gerektiren türden yazılımlar:SHAREWARE
Bilgi yazar:PRİNTER
Bilgisayar ağı değişik yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan bir veri iletişim sistemi:AĞ
Bilgisayar ağı:NETWORK
Bilgisayar ağına bağlı ve adresi verilerek erişilebilen cihazlara verilen isim:NODE
Bilgisayar ekranında herşey normal gibi görülmesine karşın, yapılmakta olan çalışmanın program ya da sistemce kilitlenmesi:HANG.
Bilgisayar grafik şekillerinin kenarlarında bulunan bir efekt:ALİASİNG
Bilgisayar klavyelerinin sağ tarafında bulunan iki fonksiyonlu tuş grubuna verilen ad:KEYPAD
Bilgisayar kontrollü sistemlerde seri hatlar üzerindeki bilgi akış hızı birimi:BAUDRATE
Bilgisayar kullanımında çözüme erişmek için işlenebilir duruma getirilmiş bilgi ortamı:VERİTABANI
Bilgisayar sonucu veya işlenmiş data:OUTPUT
Bilgisayar tarafından bir bütün olarak kabul edilen, birbirleri ile ilgili data gruplarının toplandığı program:FİLE
Bilgisayar tarafından üretilen ve işlenebilen bilgi elemanı için kullanılan genel terim:DATA
Bilgisayar tarafınrdan yazılıp okunabilen ve depolanan herhangi bir tek alfabetik, nümerik, noktalama veya değer işaretlerinden biri:CHARACTER
Bilgisayarda bir depolama ortamı olarak yararlanılan, belli sığası olan, plastik manyetik araçlara verilen ad:DİSKET
Bilgisayarda dizilmiş yazıları milimetrik kartona uygun biçimde yerleştirilmesi:PİKAJ
Bilgisayarda emirlerin getirilmesi:FETCH
Bilgisayarda erişilebilir bellek:RAM
Bilgisayarda işlemleri organize ve kontrol eden bölüm:CONTROLUNİT
Bilgisayarda, bilginin depo edildiği, kopyalandığı ve yeniden kullanıldığı yüksek erişim hızına sahip bölüm:MEMORY
Bilgisayardan aldığı verilere göre plan, proje gibi taslak çizimlerin çizdirildiği özel yazıcı birimi:PLOTTER
Bilgisayarın bilgi girişi ve depolama işlemleri için hazır hale gelmesini sağlayan işlemler topluluğu:DOS
Bilgisayarın işlemlerinin yapıldığı ve transistörlerin bulunduğu küçük çip:CPU
Bilgisayarın otomatik olarak geçerli saydığı ve aksi belirtilene kadar geçerliliğini koruyan işlem veya değer:DEFAULT
Bilgisayarlar ile haberleşme yapan cihazlar için kullanılan genel terim:INPUT
Bilgisayarlarda kullanılan, bir ses ve görüntü sıkıştırma standartı:MPEG
Bilgisayarlarda, birden fazla bellek birimleri arasında iletişimi sağlayan ve hattı dağıtım sistemi:BUS
Bilinen iki nokta arasındaki bilinmeyen üçüncü noktanın bulunması tekniği:INTERPOLATİON
Bir ağdaki iki yer arasında, belirli iletim hızına sahip bir iletişim hattı:CHANNEL
Bir bilgisayar sisteminin dizaynı cihazların birbirine uyumunu sağlayan arajman işlemi:CONFİGURATİON
Bir bilgisayarın hafızasının içeriğini görüntülemek, yazmak veya depolamak:DUMP
Bir cihazın bozulmadan önceki ortalama kullanılma süresi:MTBF
Bir cihazın yalnız önceden belirlenmiş şartlarda çalışabilmesine imkan veren güvenlik tertibatı:INTERLOCK.
Bir depolama bölgesinde bilginin başlangıç ve bitişini işaretleyen karakter:DELİMİTER
Bir eletronik devreye şebekeye ve sisteme giriş noktası:PORT
Bir görüntünün kesinlikği veya ayrışımı:DEFİNİTON
Bir Internet sitesinden diğerine bağlanmak için kullanılan komut ve program:TELNET
Bir işletim sistemini istenemeyen sinyallerle kasten bozma:JAMMİNG
Bir kanalın ya da devrenin veri iletme oranı veya iletişim kapasitesi ölçüsü:BANDWİDTH
Bir kayıt işlemindeki esas kopya:MASTER
Bir komutun yanında kullanılan ve o komutun belli bir kullanımına yönelik ek ifade:OPTİON
Birçok bilgisayarın kullandığı standart 8 bitlik haberleşme kodu:ASCII
CD player'da diskin alındığı tepsi:TRAY
CD'de çalınan bölümlerin süresine gösteren hane:ELAPSED TİME
Çeşitli sistemler arasında dosya aktarımı yapılmasını sağlamak için kullanılan bir protokol:FTP
Cihazın içine yerleştirilmiş olan sistem veya başka bir cihaz:BUİLTİN

CPU üzerinde bulunan ve çok hassas işlemlerin yapılmasında görev alan ünite:FPU

Daha önce bir sıkıştırma yardımcı programı kullanılarak sıkıştırılmış bir dosyayı açmak:UNZİP

Data depolaması için kullanılan, çevre etkilerinden korunmak için sıkı kalıplara alınmış hard disk:FİXED DİSK

Data disketlerinin 2. kopyası veya tahrip olma, kaybolma olasılıklarına karşı yapılan yedekleme işlemi:BACKUP

Depolama bölümü için her dosyaya ait adı, yeri, boyutu, yazılım veya son düzeltme tarihini veren tablo:DİRECTORY

Direkt olarak birbirlerine uyum sağlamayan iki konnektörün veya cihazın bağlanmasını sağlayan bir aracı cihaz:ADAPTER
Donanım:HARDWARE
Dönel kafa prensibi ile sayısal yazan ve okuyan kesinlikle dip gürültüsü olmayan kayıt cihazları:DAT
Dosya adından sonra yazılan üç karaktere kadar ek:EXTENSİON
Ekleme veya düzeltme işlemlerine gerek olmaksızın çalışan bir sistem:TRUNKEY
Elektronik devrelerin matematiksel yolla çözümlenmesi:ANALİTİK
Elektronik mektup:EMAİL
Elektronik Posta:RFC
Eşzamanlı ses, veri ve görüntü bilgisinin birkaç kanal üzerinden yüksek hızlı iletimi:ISDN
Frekans ve benzeri etkenlerde empedans uygunluğu sağlayan araç ya da bağlantı kablosu:PROB
Geniş alan ağı:WAN
Görüntüyü elektriksel işaretlere çeviren sistem:KAMERA
Grafik işlerinin mimari ve mühendislik sistemleri için çizim ve planların bilgisayarda üretilmesi:CAD
Hafızadaki data errorlarını tespit etmek için kullanılan fazladan bir bitlik kod:PARİTY
Hardware, software ve diğer yardımcı birimlerden oluşan ve bir ünite olarak çalışan grup:SYSTEM
Hatadan uzaklık derecesi:ACCURACY
Hesaplamanın özel bir kural tarafından durdurulması:TRUNCATİON
IBM tarafından geliştirilen unıx tabanlı iletim sistemi:AIX
İki sinyali faz ve frekans bakımından uyumlu hale getirme olayı:SENKRONİZASYON
İleri Araştırma Projeleri Ajansı Bilgisayar Ağı:ARPANET
İletilebilen bilginin en küçük miktarı:BİT
İmgenin görüntülendiği monitör ekranındaki taranmış olan ışıklı ekran:RASTER
İnce kesilmiş silisyum dilimi:CHİP
Internet alfanümerik adreslerini sayısal adreslere (IP numarası) çeviren yöntem:DNS
Internet üzerindeki bir sunucuya bağlanmış olan "istemci":CLİENT
İşlemden geçirilen yada yeniden orjinal bir görüntü veya sesi temsil eden bir elektirk sinyalinin varyasyonu:ANALOG
İşletim sistemi:NETWARE
Kameralarda netliğin otomatik olarak sağlanması:AF
Kelimelerinin ilk harflerinden oluşan, ilk defa Darmounth kolejinde geliştirilen en basit bilgisayar programlama dili:BASIC
Klasik televizyonlardan biraz daha iyi resim kalitesi olan HDTV sistemine geçiş olarak kabul edilen TV yayın sistemi:ACTV
Magnetik bir bilgiyi yenilemek veya silmek:ERASE
Magnetik elemanları yazıp okuyabilen ve CPU'nun işlem yapabilmesini sağlayan araç:DRİVE
Makine dilinde program üreterek bilgisayar tarafından doğrudan işletilebilmesini sağlayan bilgisayar programı:ASSEMBLER
Merkezi işlem birimi:CPU
Özel bir işlem yapabilen hardware parçası:DEVİCE
Özel bir program için verilmiş değeri gösteren değişken:PARAMETRE
Program veya bilgilerin dosyalarını bir bilgisayarndan bir başka cihaz veya bilgisayara geçirmek:DOWNLOAD
Programcılıkta bir programın en iyi hali ile çalışması için yapılan ayarlar:OPTİMİZE
Renk, aydınlık, ses ve eşzamanlama işaretlerinin sıkıştırılarak bir satır boyunca ayrı ayrı zamanlarda gönderildiği yeni TV yayın sistemi:MAC
Sabit disk içerisindeki, özel amaçlar için kullanılan küçük bir bölüm:PARTİTİON
Saniyedeki bit sayısı:BPS
Şekillerin bilgisayar grafiğindeki köşeleri:JAGGİES
Sekiz data biti bir parti bitten meydana gelen bir alfabetik veya özel karakter:BYTE
Ses ve Video özelliklerinin bir arada kullanılabildiği dosyalar:AVI
Silinebilen Bellek:RAM
Sistemin istenilen seviyeden işleme başlamasını sağlayan makine prosedürü:BOOT
Sıvı kristal ekran:LCD
Software veya data kaydetmeye yarayan, düz, eğilebilir, magnetik materyal ile kaplı ve koruyucu zarf içindeki çevre birimi:DİSKET
Takma ad:ALİAS
Tek bir bitlik bilgi ile monitör üzerinde adreslenebilen tek bir nokta:PİXEL
Ücretsiz kullanılabilen yazılım:FREEWARE
Unix'in özelliklerini de taşıyan oldukça güçlü bir "yığın dili:AWK
Uzunluğu ölçümü veya konumların tesbiti için başvurulan sabit bir hat:AXİS
Veri hattı:DATABUS
Verinin saklandığı bellek bölgesi:ADDRESSalan adı